بیماری هپاتیت اتوایمیون دارم آیا همیشه باید دارو مصرف کنم ؟ – پرسش 25